VODP – Všeobecné obchodní a dodací podmínky

  1. Všeobecně

1.1 Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., se sídlem Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 10040 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí rámcových kupních smluv, kupních smluv, nájemních smluv, včetně smluv o nájmu strojního zařízení uzavíraných na jedné straně prodávajícím na prodej zboží či pronájem věcí movitých dle ceníku prodávajícího. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „obč. zák.“).

  1. Smluvní vztahy

2.1 Prodej zboží či pronájem se uskutečňuje na základě písemně uzavřených smluv, a to rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené písemné objednávky (dále jen „KS“), případně smlouvy o nájmu strojního zařízení (dále jen „NS“). Veškeré objednávky kupujícího doručené prodávajícímu jsou pro kupujícího závazné. Uzavření smlouvy kupní bez písemné formy lze výhradně při platbě v hotovosti.

2.2 Kupující nebo nájemce (oba dále jen „kupující“), který je plátcem DPH, je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout prodávajícímu osvědčení o registraci plátce DPH.

2.3 Kupující je povinen písemně oznámit prodávajícímu jakékoliv změny údajů předaných prodávajícímu při uzavření smlouvy a údajů následně prodávajícímu sdělených, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co ke změně došlo. Zejména je povinen neprodleně prodávajícímu oznámit změny svého jména nebo názvu, sídla nebo místa podnikání, změny ve složení statutárních orgánů a způsobu jejich jednání, změny osob oprávněných jednat za kupujícího, změny týkající se bankovního spojení kupujícího, změny plátcovství DPH nebo změnu jakékoliv jiné skutečnosti, která by mohla mít vliv na plnění povinností dle KS nebo NS.

  1. Dodací podmínky

3.1 Jednotlivé dodávky zboží dle KS se upřesňují písemnou, faxovou, telefonickou či e-mailovou objednávkou kupujícího potvrzenou prodávajícím obdobnou formou, resp. poskytnutím zboží nebo dohodou oprávněné osoby s pracovníkem expedičního skladu prodávajícího, přičemž zboží odevzdané prodávajícím kupujícímu se považuje vždy za plnění na základě KS. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje. Kupující ujišťuje prodávajícího, že nebude činit žádnou objednávku bez zajištění finančních prostředků na včasnou úhradu její ceny.

3.2 Dodání zboží se uskutečňuje jeho odevzdáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při odběru zboží, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím třetích osob, je odebírající osoba povinna předložit řádně vyplněný tiskopis – plná moc k odběru zboží. Za případné škody vzniklé nesprávným vyplněním tohoto tiskopisu nenese prodávající odpovědnost. V případě dodávky na stavbu se má za to, že osoba přebírající dodávku na stavbě je osobou oprávněnou ji za kupujícího převzít.

3.3 Při dodávkách zboží či předmětu nájmu dopravními prostředky prodávajícího či dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím či předmětem nájmu až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání (max. do 30 minut od příjezdu vozidla se zbožím). Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží či předmět nájmu, prodávající je oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1.000,– Kč (40,- €) za každou započatou hodinu čekání a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu. Kupující se vzdává práva na jakoukoliv náhradu za nezpracovaný materiál nacházející se ve vráceném transportním sile (nezpracovaný materiál se nedobropisuje).

3.4 Pokud se bude ve vraceném transportním sile nacházet více než 9 tun nezpracovaného materiálu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu paušální náhradu zvýšených nákladů spojených s převozem nadlimitního množství materiálu a jeho likvidací ve výši 10.000 Kč + DPH (400,- € + DPH).

3.5 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny včas neodebraného zboží za každý den prodlení, nejvýše však do 100 % ceny tohoto zboží.

3.6 Prodávající má právo zastavit veškerá svá smluvní plnění kupujícímu bez jakékoli náhrady či předchozího upozornění, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu a nebo odstoupit od veškerých smluv s kupujícím v případě, že bude zahájeno insolvenční řízení s kupujícím jako dlužníkem, vstoupí-li kupující do likvidace nebo bude proti kupujícímu jako povinnému zahájeno exekuční řízení.

  1. Cena a platební podmínky

4.1 Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu, který je veřejně přístupný na www.profibaustoffe.com a v sídle prodávajícího. Případné množstevní slevy se nevztahují na palety EUR, IBC kontejnery, big boxy, přepravní rámy a big bagy (to vše dále jen „vratné obaly“). Není-li dohodnuto jinak, je platnost cenových nabídek omezena na 30 dní od data vypracování a prodávající je oprávněn je kdykoliv změnit či odvolat. Není-li uvedeno jinak, nejsou cenové nabídky prodávajícího návrhem na uzavření smlouvy dle ust. § 1731 a násl. obč. zák. a jedná se jen o nezávaznou informaci. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.

4.2 Není-li cena uhrazena v hotovosti, prodávající při odevzdání či odeslání zboží vystaví fakturu, která obsahuje číslo objednávky kupujícího, případně číslo KS či NS.

4.3 Faktura obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Přílohu faktury obvykle tvoří kopie dodacího listu. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je prodávající oprávněn zasílat faktury kupujícímu v elektronické podobě, zejména ve formátu PDF. Kupující výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Právo prodávajícího vystavit fakturu v listinné podobě tím není dotčeno.

4.4 Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo zastavit veškerá svá smluvní plnění kupujícímu bez jakékoli náhrady či předchozího upozornění, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 30 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky a dle svého uvážení převzít zboží zpět do své dispozice na náklady kupujícího.  Kupující není oprávněn postoupit, započíst nebo zastavit jakoukoliv svoji pohledávku za prodávajícím bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Prodávající je oprávněn započíst své splatné peněžité pohledávky za kupujícím proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám kupujícího za prodávajícím bez ohledu na jejich měnu, splatnost a právní vztah, ze kterého vyplývají.

4.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

4.6 Na základě smluvního ujednání může vzniknout kupujícímu nárok na bonus v závislosti na dosaženém obratu. Výši bonusu stanoví výpočtem prodávající a doručí výpočet kupujícímu. Nárok se má za přiznaný v okamžiku, kdy prodávající obdrží od kupujícího předložený výpočet, jehož správnost kupující stvrdil svým podpisem. Přiznání bonusu je snížením ceny, ke kterému došlo po dodání zboží. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty představuje snížení základu daně a daně, ke kterému došlo po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající vystaví na takto odsouhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí jej kupujícímu.

4.7 Jakékoliv smluvní pokuty dle KS, NS nebo těchto všeobecných obchodních a dodacích podmínek nemají vliv na případný nárok prodávajícího na náhradu škody z téhož právního důvodu.

4.8 Prodávající je oprávněn od KS nebo NS odstoupit v případech, kdy kupující poruší smluvní nebo zákonnou povinnost vůči prodávajícímu, jestliže prodávající zjistí závažné skutečnosti, které by mohly podstatným způsobem ohrozit schopnost kupujícího splnit dluhy ze smluvního vztahu s prodávajícím (např. zahájení exekuce vůči kupujícímu, hrozící zastavení plateb, hrozící úpadek, apod.), jestliže by dle názoru prodávajícího mohla být ohrožena nebo poškozena pověst či dobré jméno prodávajícího s ohledem na osobu nebo charakter jednání kupujícího nebo dojde-li k narušení důvěry mezi prodávajícím a kupujícím (např. poskytnutím nepravdivých tvrzení či dokladů kupujícím prodávajícímu).

  1. Obaly

5.1 Zboží je dle druhu dodáváno balené např. v papírových pytlích nebo PE pytlích, plastových kbelících, kartonech či svazcích nebo volně ložené. Hmotnost baleného zboží je včetně obalu. Volně ložené zboží lze přepravovat v transportním sile. Silo není obalem zboží, nýbrž strojním zařízením. Přípustná hmotnostní tolerance zboží činí +/- 2 %.

5.2 Prodávající prohlašuje, že má řádně uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. podle § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00022846.

5.3 Při dodávce zboží s vratným obalem je kupujícímu účtována jeho cena dle ceníku prodávajícího, pokud nebyl vratný obal při dodání vyměněn za vlastní kupujícího ve stavu splňujícím technické požadavky prodávajícího stanovené pro zpětný výkup vratných obalů. Kupující má nárok na zpětný prodej vratného obalu prodávajícímu za cenu dle ceníku prodávajícího. Prodávající při převzetí vykupovaného vratného obalu vystaví kupujícímu doklad o jeho převzetí, na základě kterého vystaví kupující prodávajícímu neprodleně fakturu, a to ve stejné měně, ve které došlo k prodeji vratného obalu. Kupující je oprávněn zasílat faktury za vratné obaly prodávajícímu v elektronické podobě na e-mailovou adresu prijatefaktury@profibaustoffe.cz. Prodávající výslovně souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě ve formátu pdf dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Potvrzení o převzetí vratného obalu prodávajícím je nedílnou součástí faktury. Zpět jsou vykupovány jen vratné obaly v nepoškozeném stavu, čisté, s čitelnými identifikačními značkami a nevykazující opravy či úpravy.

5.4 Kupující je nejpozději do tří měsíců ode dne odebrání vratného obalu oprávněn vrátit vratný obal do prodejního skladu prodávajícího na ulici Vídeňská 140/113c v Brně nebo jej předat po předchozí dohodě s prodávajícím smluvnímu přepravci prodávajícího, který je oprávněn potvrdit pouze převzaté množství, nikoliv jeho stav. Prodávajícím nevykoupený vratný obal je kupující povinen vyzvednout do 5 pracovních dnů, jinak je prodávající oprávněn jej na náklady kupujícího zlikvidovat. Po uplynutí tří měsíční lhůty zaniká povinnost prodávajícího vratný obal vykoupit.

  1. Jakost, záruka, reklamace

6.1 Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu nebo technických norem včetně závazných norem EU či jiných technických podkladů, pokud pro daný výrobek neexistuje technický předpis. Prodávající vydal písemné technické listy, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, certifikáty a bezpečnostní listy na všechny výrobky, u kterých to vyžadují příslušné předpisy. Údaje o spotřebě výrobků na m2 vycházejí ze zkušeností prodávajícího, avšak jsou nezávazné.

6.2 Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání či odeslání kupujícímu požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby za současného splnění podmínek pro manipulaci a skladování.

6.3 Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží ihned po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Má právo jakékoliv zjištěné vady reklamovat. Kupující je povinen zjevné vady zboží, úplnost dodávky a nesprávné množství uvést na dodacím listu, zboží reklamovat u prodávajícího neprodleně po převzetí zboží, a to do 24 hodin od převzetí zboží telefonicky/e-mailem a nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zboží písemně. Zjevně vadné zboží nesmí kupující zpracovat a zabudovat, jinak se považuje za zboží bez vady. Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat. Podmínky reklamačního řízení vycházejí z platných právních předpisů s tím, že volba způsobu odstranění vady závisí výhradně na rozhodnutí prodávajícího, který zvolí přednostně mezi odstraněním vady dodávkou náhradního zboží, opravou či přiměřenou slevou z ceny. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které na vyřízení reklamace vynaložil. Kupující není oprávněn odmítnout převzetí zboží pro drobné vady, nebránící zahájení stavebních či montážních prací, které jsou odstranitelné přímo na stavbě.

6.4 Kupující je povinen rovněž prohlédnout vratné obaly, se kterými bylo zboží prodávajícím odevzdáno, a to nejpozději v den odevzdání zboží kupujícímu. Případné reklamace kvality dodaných vratných obalů je kupující povinen podat písemně prodávajícímu nejpozději v den realizace dodávky zboží na těchto vratných obalech. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá za jakékoliv škody, ztráty, zničení či ušlý zisk způsobené vadou dodaného zboží do výše kupní ceny vadného zboží. Prodávající odpovídá za jakékoliv škody, ztráty, zničení či ušlý zisk způsobené vadou strojního zařízení do výše nájemného strojního zařízení za dobu, kdy vykazovalo vadu. Kupující nemá nárok na náhradu za období, kdy nemůže zboží či strojní zařízení pro vadu používat. Prodávající však neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly vyšší mocí, neodborným zacházením se zbožím, během dopravy nezajištěné prodávajícím, nedodržením technologických nebo montážních předpisů a doporučení prodávajícího (např. při dopravě, skladování, manipulaci či zpracování apod.), nebo zpracováním zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit. Prodávající neodpovídá za následné škody ani za ušlý zisk. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním kupujícího nebo třetí osoby a nenese ani odpovědnost za důsledky rozhodnutí či postupů kupujícího, a to ani kdyby byly činěny s odvoláním na názor či stanovisko prodávajícího.

6.5 Při výrobě probarvených omítek a fasádních barev může mimo jiné z důvodu používání přírodních materiálů docházet k drobným odchylkám v barevnosti těchto produktů, a proto se drobná odchylka v barevnosti nepovažuje za vadné plnění. Za účelem zaručení shody barevného odstínu je nutné zpracovávat materiál dodaný z jedné výrobní šarže. V případě nutnosti zpracování materiálu z různých výrobních šarží je zapotřebí jejich vzájemné promíchání.

6.6 Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, neplnění svých povinností či prodlení v případě, že k němu došlo v důsledku vyšší moci, jiných neodvratitelných událostí, anebo v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 (např. omezená dostupnost zboží, materiálů, pracovníků, omezení vyplývající z krizové právní úpravy (krizová opatření), nouzový stav, uzavření státních hranic) apod. Prodávající je oprávněn z důvodů hodných zřetele omezit nebo uzavřít svůj provoz na dobu nezbytně nutnou  neodpovídá za případné škody tím způsobené.

6.7 Uzavřením KS kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, loga a patentů prodávajícího či třetích osob, jejichž zboží je předmětem prodeje, není-li písemně sjednáno jinak.

  1. Závěrečná ustanovení

7.1 Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním KS a NS nebo použitím zboží či předmětu nájmu.

7.2 Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Případné spory budou rozhodovány českým soudem či rozhodcem na území České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího.

7.3 V případě kupujícího, který je spotřebitelem, se podmínky a lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace řídí dle obč. zák. a zákona. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

 

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1.2.2024 a zároveň nahrazují veškerá dřívější vydání.