VODP – Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. Všeobecně

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., se sídlem Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 10040 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí rámcových kupních smluv, kupních smluv, nájemních smluv, včetně smluv o nájmu strojního zařízení uzavíraných na jedné straně prodávajícím na prodej zboží či pronájem věcí movitých dle ceníku prodávajícího. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

2. Smluvní vztahy

Prodej zboží či pronájem se uskutečňuje na základě písemně uzavřených smluv, a to rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené písemné objednávky (dále jen „KS“), případně smlouvy o nájmu strojního zařízení (dále jen „NS“). Uzavření smlouvy kupní bez písemné formy lze výhradně při platbě v hotovosti. Kupující nebo nájemce (oba dále jen „kupující“), který je plátcem DPH, je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout prodávajícímu osvědčení o registraci plátce DPH.

3. Dodací podmínky

Jednotlivé dodávky zboží dle KS se upřesňují písemnou, faxovou, telefonickou či e-mailovou objednávkou kupujícího potvrzenou prodávajícím obdobnou formou resp. poskytnutím zboží nebo dohodou oprávněné osoby s pracovníkem expedičního skladu prodávajícího, přičemž zboží odevzdané prodávajícím kupujícímu se považuje vždy za plnění na základě KS. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Dodání zboží se uskutečňuje jeho odevzdáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při odběru zboží, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím třetích osob, je odebírající osoba povinna předložit řádně vyplněný tiskopis – plná moc k odběru zboží. Za případné škody vzniklé nesprávným vyplněním tohoto tiskopisu nenese prodávající odpovědnost.

Při dodávkách zboží či předmětu nájmu dopravními prostředky prodávajícího či dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím či předmětem nájmu až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží či předmět nájmu a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu. Kupující se vzdává práva na jakoukoliv náhradu za nezpracovaný materiál nacházející se ve vráceném transportním sile (nezpracovaný materiál se nedobropisuje).

Pokud se bude ve vraceném transportním sile nacházet více než 9 tun nezpracovaného materiálu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu paušální náhradu zvýšených nákladů spojených s převozem nadlimitního množství materiálu a jeho likvidací ve výši 10.000 Kč + DPH (400,- € + DPH).

4. Cena a platební podmínky

Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Případné množstevní slevy stanovené cenovou nabídkou

prodávajícího se nevztahují na palety EUR. Není-li dohodnuto jinak, je platnost cenových nabídek omezena na 30 dní od data vypracování.

Není-li cena uhrazena v hotovosti, prodávající při odevzdání či odeslání zboží vystaví fakturu, která obsahuje číslo objednávky kupujícího, případně číslo KS či NS. Faktura obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Přílohu faktury tvoří kopie dodacího listu.

Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo další dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu zastavit, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 30 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.

Na základě smluvního ujednání může vzniknout kupujícímu nárok na bonus v závislosti na dosaženém obratu. Výši bonusu stanoví výpočtem prodávající a doručí výpočet kupujícímu. Nárok se má za přiznaný v okamžiku, kdy prodávající obdrží od kupujícího předložený výpočet, jehož správnost kupující stvrdil svým podpisem. Přiznání bonusu je snížením ceny, ke kterému došlo po dodání zboží. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty představuje snížení základu daně a daně, ke kterému došlo po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající vystaví na takto odsouhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí jej kupujícímu.

5. Obaly

Zboží je dle druhu dodáváno balené např. v papírových pytlích nebo PE pytlích, plastových kbelících, kartonech či svazcích nebo volně ložené. Hmotnost baleného zboží je včetně obalu. Volně ložené zboží lze přepravovat v transportním sile. Silo není obalem zboží, nýbrž strojním zařízením. Přípustná hmotnostní tolerance zboží činí  +/- 2 %.

Prodávající prohlašuje, že má řádně uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. podle § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00022846.

Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR dle ceníku prodávajícího, pokud nebyla paleta EUR při dodání vyměněna za vlastní, nepoškozenou paletu EUR kupujícího. Kupující má nárok na zpětný prodej palet EUR prodávajícímu za cenu dle ceníku prodávajícího. Prodávající při dodání vykupovaných palet EUR vystaví kupujícímu doklad o převzetí palet, na základě kterého vystaví kupující prodávajícímu neprodleně fakturu, a to ve stejné měně, ve které došlo k prodeji palet. Potvrzení o převzetí palet je nedílnou součástí faktury. Zpět jsou vykupovány jen výměnné palety EUR v nepoškozeném stavu.

Kupující je oprávněn vrátit palety do prodejního skladu prodávajícího na ulici Vídeňská 140/113c v Brně nebo je předat po předchozí dohodě s prodávajícím smluvnímu přepravci prodávajícího nejpozději do tří měsíců ode dne odebrání. Po uplynutí této lhůty zaniká povinnost prodávajícího palety vykupovat.

6. Jakost, záruka, reklamace

Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu nebo technických norem včetně závazných norem EU či jiných technických podkladů, pokud pro daný výrobek neexistuje technický předpis. Prodávající vydal písemné technické listy, Prohlášení o shodě, Prohlášení o vlastnostech, certifikáty a bezpečnostní listy na všechny výrobky, u kterých to vyžadují příslušné předpisy.

Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání či odeslání kupujícímu požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby za současného splnění podmínek pro manipulaci a skladování.

Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Má právo jakékoliv zjištěné vady reklamovat. Kupující je povinen podat reklamaci neprodleně, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat. Podmínky reklamačního řízení vycházejí z platných právních předpisů. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které na vyřízení reklamace vynaložil.

Kupující je povinen rovněž prohlédnout palety EUR, na kterých bylo zboží prodávajícím odevzdáno, a to nejpozději v den odevzdání. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR je kupující povinen podat písemně prodávajícímu nejpozději v den realizace dodávky zboží na těchto paletách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Prodávající odpovídá za škody způsobené vadou dodaného zboží do výše kupní ceny vadné dodávky. Prodávající však neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

Při výrobě probarvených omítek a fasádních barev může z důvodu používání přírodních materiálů docházet k drobným odchylkám v barevnosti těchto produktů, a proto se drobná odchylka v barevnosti nepovažuje za vadné plnění.

7. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním KS a NS nebo použitím zboží či předmětu nájmu.

Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Případné spory budou rozhodovány českým soudem či rozhodcem na území České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2018 a zároveň nahrazují veškerá dřívější vydání.