VODP – Všeobecné obchodé a dodacie podmienky

1. Všeobecne

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., so sídlom Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, zložke 10040 (ďalej len ,,predávajúci“) sú neoddeliteľnou súčasťou rámcových kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv vrátane zmlúv o prenájme strojového zariadenia uzatváraných na jednej strane predávajúcim na predaj materiálu či prenájom vecí hnuteľných podľa cenníka predávajúceho. Zmluvný vzťah sa riadi českým právnym poriadkom, hlavne občianskym zákonníkom č. 89/2012 Sb. v platnom znení.

2. Zmluvné vzťahy

Predaj materiálu alebo prenájom strojového zariadenia sa uskutočňuje na základe písomne uzavretých zmlúv, a to rámcovej kúpnej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo potvrdenia písomnej objednávky (ďalej len ,,KZ“), prípadne zmluvy o prenájme strojového zariadenia (ďalej len ,,NZ“). Uzavretie kúpnej zmluvy bez písomnej formy možno výhradne pri platbe v hotovosti. Kupujúci alebo nájomca (oba ďalej len „kupujúci), ktorý je platiteľom DPH, je pred uzavretím zmluvy povinný poskytnúť predávajúcemu osvedčenie o registrácii platiteľa DPH.

3. Dodacie podmienky

Jednotlivé dodávky materiálu podľa KZ sa upresňujú písomnou, faxovou, telefonickou alebo e-mailovou objednávkou kupujúceho potvrdenou predávajúcim podobnou formou resp. poskytnutím materiálu, alebo dohodou oprávnenej osoby s pracovníkom expedičného skladu predávajúceho, pričom materiál dodaný kupujúcemu sa považuje vždy za plnenie na základe KZ. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou sa vylučuje.

Dodanie materiálu sa uskutočňuje jeho odovzdaním kupujúcemu alebo prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Pri odbere materiálu, kedy prepravu materiálu zabezpečuje kupujúci prostredníctvom tretích osôb, je odoberajúca osoba povinná predložiť riadne vyplnené tlačivo – plná moc k odberu materiálu. Za prípadné škody vzniknuté nesprávnym vyplnením tohto tlačiva nenesie predávajúci zodpovednosť.

Pri dodávkach materiálu alebo predmetu nájmu dopravnými prostriedkami predávajúceho alebo dopravnými prostriedkami, ktoré sprostredkoval predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť faktickú možnosť príjazdu dopravného prostriedku (nákladného vozidla/kamiónu) s materiálmi alebo s predmetom nájmu až do požadovaného miesta vykládky vrátane miesta vykládky tak, aby mohol byť náklad vyložený bez prekážok a bez čakania. Pri porušení tejto povinnosti kupujúcim je predávajúci alebo dopravca sprostredkovaný predávajúcim oprávnený nepredať materiál alebo predmet nájmu a kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady na dopravné, prestoje a iné účelne vynaložené náklady na neúspešnú dopravu.

Kupujúci sa vzdáva práva na akúkoľvek náhradu za nespracovaný materiál nachádzajúci sa vo vrátenom transportnom sile (nespracovaný materiál sa nedobropisuje).

Ak sa bude vo vrátenom transportnom sile nachádzať viac ako 9 ton nespracovaného materiálu, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu paušálnu náhradu zvýšených nákladov spojených s prevozom nadlimitného množstva a jeho likvidáciu vo výške 10.000,- Kč + DPH (400,- € + DPH).

4. Cena a platobné podmienky

Ceny materiálu sú určené cenníkom predávajúceho platným v dobe doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Prípadné množstevné zľavy stanovené cenovou ponukou predávajúceho sa nevzťahujú na palety EUR. Ak nie je dohodnuté inak, je platnosť cenových ponúk obmedzená na 30 dní od dátumu vypracovania. Ak nie je cena uhradená v hotovosti, predávajúci pri odovzdaní či odoslaní materiálu vystaví faktúru, ktorá obsahuje číslo objednávky kupujúceho, prípadne číslo KZ alebo NZ. Faktúra obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Prílohu faktúry tvorí kópia dodacieho listu.

Kupujúci je povinný uhradiť faktúru v dobe splatnosti. Kupujúci nemá právo sa omeškať s úhradou faktúry z akéhokoľvek dôvodu, ani uhradiť faktúru len z časti, a to ani po uplatnení práv z chybného plnenia. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, má predávajúci právo ďalšie dodávky materiálu bez akejkoľvek náhrady kupujúcemu pozastaviť, ukončiť poskytovanie všetkých zliav kupujúcemu, účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a v prípade omeškania dlhšieho ako 30 dní účtovať navyše kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z dlžnej čiastky. Nárok na náhradu škody zostáva predávajúcemu zachovaný.

Vlastnícke právo k materiálu prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v priebehu platnosti cenníku.

Na základe zmluvného ujednania môže vzniknúť kupujúcemu nárok na bonus v závislosti na dosiahnutom obrate. Výšku bonusu vypočíta predávajúci a tento výpočet doručí kupujúcemu. Nárok je priznaný v okamihu, keď predávajúci dostane od kupujúceho predložený výpočet, na ktorom kupujúci potvrdí svojím podpisom jeho správnosť. Priznanie bonusu je znížením ceny, ku ktorému došlo po dodaní materiálu. Vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty predstavuje zníženie základu dane a dane, ku ktorému došlo po dátume uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Predávajúci vystaví na takto odsúhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí ho kupujúcemu.

5. Obaly

Materiál je podľa druhu dodávaný balený napr. v papierových alebo PE vreciach, plastových vedrách, kartónoch alebo zväzkoch alebo voľne ložený. Hmotnosť baleného materiálu je vrátane obalu. Voľne ložený materiál možno prepravovať v transportnom sile. Silo nie je obalom materiálu, ale strojovým zariadením. Prípustná hmotnostná tolerancia materiálu činí +/- 2 %.

Predávajúci prehlasuje, že má riadne uzavretú zmluvu o združenom plnení so spoločnosťou EKO-KOM, a.s. podľa § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obaloch pod klientským číslom EK-F00022846.

Pri dodávke materiálu na paletách je kupujúcemu účtovaná cena za paletu EUR podľa cenníka predávajúceho, pokiaľ nebola paleta EUR pri dodaní vymenená za vlastnú, nepoškodenú paletu EUR kupujúceho. Kupujúci má nárok na spätný predaj paliet EUR predávajúcemu za cenu podľa cenníka predávajúceho. Predávajúci pri dodaní vykupovaných paliet EUR vystaví kupujúcemu doklad o prevzatí paliet, na základe ktorého vystaví kupujúci predávajúcemu neodkladne faktúru, a to v rovnakej mene, v ktorej došlo ku predaju paliet. Potvrdenie o prevzatí paliet je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Spätne sú vykupované len výmenné palety EUR v nepoškodenom stave. Kupujúci je oprávnený vrátiť palety do predajného skladu predávajúceho na ulici Vídeňská 140/113c v Brne alebo ich predať po predchádzajúcej dohode s predávajúcim zmluvnému prepravcovi predávajúceho najneskôr do troch mesiacov odo dňa odobratia. Po uplynutí tejto doby zaniká povinnosť predávajúceho palety vykupovať.

6. Akosť, záruka, reklamácia

Za dohodnutú akosť sa považujú v zásade vlastnosti výrobku splňujúce požiadavky príslušného technického predpisu alebo technických noriem vrátane záväzných noriem EU alebo iných technických podkladov, pokiaľ pre daný výrobok neexistuje technický predpis. Predávajúci vydal písomné technické listy, Vyhlásenie o zhode, Vyhlásenie o parametroch, certifikáty a bezpečnostné listy na všetky výrobky, u ktorých to vyžadujú príslušné predpisy.

Predávajúci zodpovedá za to, že materiál má v okamihu odovzdania či odoslania kupujúcemu požadované vlastnosti. Tieto vlastnosti si materiál zachováva najmenej po dobu trvania záručnej doby za súčasného plnenia podmienok pre manipuláciu a skladovanie.

Aj napriek všetkej pozornosti predávajúceho sa môžu na dodávanom materiáli vyskytnúť vady. Kupujúci je povinný materiál čo najskôr, po prechode nebezpečenstva škody na materiáli, prehliadnuť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Má právo akékoľvek zistené nedostatky reklamovať. Kupujúci je povinný podať reklamáciu neodkladne, a to písomne. Do vybavenia reklamácie je povinný reklamovaný materiál uchovať a oddelene skladovať. Podmienky reklamačného konania vychádzajú z platných právnych predpisov. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré na vybavenie reklamácie vynaložil. Kupujúci je povinný taktiež prehliadnuť palety EUR, na ktorých bol materiál predávajúcemu odovzdaný, a to najneskôr v deň odovzdania. Prípadné reklamácie kvality dodaných paliet EUR, je kupujúci povinný podať písomne predávajúcemu najneskôr v deň realizácie dodávky materiálu na týchto paletách. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Predávajúci zodpovedá za škody spôsobené vadou dodaného materiálu do výšky kúpnej ceny chybnej dodávky. Predávajúci však nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vznikli neodborným zaobchádzaním s materiálom alebo spracovaním materiálu s chybou, ktorú kupujúci mohol a mal zistiť.

Pri výrobe prefarbených omietok a fasádnych farieb môže z dôvodu používania prírodných materiálov dochádzať k drobným odchýlkam vo farebnosti týchto produktov, a preto sa drobné odchýlky vo farebnosti nepovažujú za chybné plnenie.

7. Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sú povinné v rámci svojich možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká, ktoré môžu vyplynúť z činnosti spojených s plnením KZ a NZ alebo použitím materiálu alebo predmetu nájmu.
Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečí dodržiavanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré sa týkajú vzájomného zmluvného vzťahu. Prípadné spory budú rozhodované českým súdom alebo rozhodcom na území Českej republiky, pričom miestna príslušnosť sa bude riadiť sídlom predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 1. 2018 a zároveň nahradzujú všetky doterajšie vydania.