VODP – Všeobecné obchodé a dodacie podmienky

1. VŠEOBECNE
1.1 Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., so sídlom Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne v oddiele C, zložke 10040 (ďalej len ,,predávajúci“) sú neoddeliteľnou súčasťou rámcových kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv vrátane zmlúv o prenájme strojového zariadenia uzatváraných na jednej strane predávajúcim na predaj tovaru či prenájom vecí hnuteľných podľa cenníka predávajúceho. Zmluvný vzťah sa riadi českým právnym poriadkom, hlavne občianskym zákonníkom č. 89/2012 Sb. v platnom znení (ďalej len „obč. zák.“).

2. ZMLUVNÉ VZŤAHY
2.1 Predaj tovaru alebo prenájom strojového zariadenia sa uskutočňuje na základe písomne uzavretých zmlúv, a to rámcovej kúpnej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo potvrdenia písomnej objednávky (ďalej len „KZ“), prípadne zmluvy o prenájme strojového zariadenia (ďalej len ,,NZ“). Všetky objednávky kupujúceho doručené predávajúcemu sú pre kupujúceho záväzné. Uzavretie kúpnej zmluvy bez písomnej formy možno výhradne pri platbe v hotovosti.
2.2 Kupujúci alebo nájomca (oba ďalej len „kupujúci), ktorý je platiteľom DPH, je pred uzavretím zmluvy povinný poskytnúť predávajúcemu osvedčenie o registrácii platiteľa DPH.
2.3 Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akékoľvek zmeny údajov odovzdaných predávajúcemu pri uzatvorení zmluvy a údajov následne predávajúcemu oznámených, a to vždy bez zbytočného odkladu po tom, čo k zmene došlo. Najmä je povinný bezodkladne predávajúcemu oznámiť zmeny svojho mena alebo názvu, sídla alebo miesta podnikania, zmeny v zložení štatutárnych orgánov a spôsobu ich konania, zmeny osôb oprávnených konať za kupujúceho, zmeny týkajúce sa bankového spojenia kupujúceho, zmeny platcovstva DPH alebo zmenu akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie povinností podľa KZ alebo NZ.

3. DODACIE PODMIENKY
3.1 Jednotlivé dodávky tovaru podľa KZ sa upresňujú písomnou, faxovou, telefonickou alebo e-mailovou objednávkou kupujúceho potvrdenou predávajúcim podobnou formou resp. poskytnutím tovaru, alebo dohodou oprávnenej osoby s pracovníkom expedičného skladu predávajúceho, pričom tovar dodaný kupujúcemu sa považuje vždy za plnenie na základe KZ. Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou sa vylučuje. Kupujúci uisťuje predávajúceho, že nebude robiť žiadnu objednávku bez zaistenia finančných prostriedkov na včasnú úhradu jej ceny.
3.2 Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním kupujúcemu alebo prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Pri odbere tovaru, kedy prepravu tovaru zabezpečuje kupujúci prostredníctvom tretích osôb, je odoberajúca osoba povinná predložiť riadne vyplnené tlačivo – plná moc k odberu tovaru. Za prípadné škody vzniknuté nesprávnym vyplnením tohto tlačiva nenesie predávajúci zodpovednosť. V prípade dodávky na stavbu sa má za to, že osoba preberajúca dodávku na stavbe je osobou oprávnenou ju za kupujúceho prevziať.
3.3 Pri dodávkach tovaru alebo predmetu nájmu dopravnými prostriedkami predávajúceho alebo dopravnými prostriedkami, ktoré sprostredkoval predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť faktickú možnosť príjazdu dopravného prostriedku (nákladného vozidla/kamiónu) s tovarom alebo s predmetom nájmu až do požadovaného miesta vykládky vrátane miesta vykládky tak, aby mohol byť náklad vyložený bez prekážok a bez čakania (max. do 30 minút od príchodu vozidla s tovarom). Pri porušení tejto povinnosti kupujúcim je predávajúci alebo dopravca sprostredkovaný predávajúcim oprávnený nepredať tovar alebo predmet nájmu, predávajúci je oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Kč (40,- €) za každú začatú hodinu čakania a kupujúci je povinný uhradiť všetky náklady na dopravné, prestoje a iné účelne vynaložené náklady na neúspešnú dopravu. Kupujúci sa vzdáva práva na akúkoľvek náhradu za nespracovaný materiál nachádzajúci sa vo vrátenom transportnom sile (nespracovaný materiál sa nedobropisuje).
3.4 Ak sa bude vo vrátenom transportnom sile nachádzať viac ako 9 ton nespracovaného materiálu, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu paušálnu náhradu zvýšených nákladov spojených s prevozom nadlimitného množstva materiálu a jeho likvidáciu vo výške 10.000,- Kč + DPH (400,- € + DPH).
3.5 V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3 % z ceny včas neodobraného tovaru za každý deň omeškania, najviac však do 100 % ceny tohto tovaru.
3.6 Predávajúci má právo zastaviť všetky svoje zmluvné plnenia kupujúcemu bez akejkoľvek náhrady či predchádzajúceho upozornenia, ukončiť poskytovanie všetkých zliav kupujúcemu alebo odstúpiť od všetkých zmlúv s kupujúcim v prípade, že sa začne insolventné konanie s kupujúcim ako dlžníkom, ak vstúpi kupujúci do likvidácie alebo bude proti kupujúcemu ako povinnému zahájené exekučné konanie.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1 Ceny tovaru sú určené cenníkom predávajúceho platným v dobe doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, ktorý je verejne prístupný na www.profibaustoffe.com aj v sídle predávajúceho. Prípadné množstevné zľavy sa nevzťahujú na palety EUR, IBC kontajnery, big boxy, prepravné rámy a big bagy (to všetko ďalej len „vratné obaly“). Ak nie je dohodnuté inak, je platnosť cenových ponúk obmedzená na 30 dní od dátumu vypracovania a predávajúci je oprávnený ich kedykoľvek zmeniť či odvolať. Ak nie je uvedené inak, nie sú cenové ponuky predávajúceho návrhom na uzavretie zmluvy podľa ust. § 1731 a násl. obč. zák. a jedná sa len o nezáväznú informáciu. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v priebehu platnosti cenníka.
4.2 Ak nie je cena uhradená v hotovosti, predávajúci pri odovzdaní či odoslaní tovaru vystaví faktúru, ktorá obsahuje číslo objednávky kupujúceho, prípadne číslo KZ alebo NZ.
4.3 Faktúra obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Prílohu faktúry obvykle tvorí kópia dodacieho listu. Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, je predávajúci oprávnený zasielať faktúry kupujúcemu v elektronickej podobe, najmä vo formáte PDF. Kupujúci výslovne súhlasí s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Právo predávajúceho vystaviť faktúru v listinnej podobe tým nie je dotknuté.
4.4 Kupujúci je povinný uhradiť faktúru v dobe splatnosti. Kupujúci nemá právo sa omeškať s úhradou faktúry z akéhokoľvek dôvodu, ani uhradiť faktúru len z časti, a to ani po uplatnení práv z chybného plnenia. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, má predávajúci právo tovar zastaviť všetky svoje zmluvné plnenia kupujúcemu bez akejkoľvek náhrady či predchádzajúceho upozornenia, ukončiť poskytovanie všetkých zliav kupujúcemu, účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a v prípade omeškania dlhšieho ako 30 dní účtovať navyše kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z dlžnej čiastky a podľa svojho uváženia prevziať tovar späť do svojej dispozície na náklady kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť, započítať alebo zastaviť akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Predávajúci je oprávnený započítať svoje splatné peňažné pohľadávky za kupujúcim proti akýmkoľvek peňažným pohľadávkam kupujúceho za predávajúcim bez ohľadu na ich menu, splatnosť a právny vzťah, z ktorého vyplývajú.
4.5 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.
4.6 Na základe zmluvného ujednania môže vzniknúť kupujúcemu nárok na bonus v závislosti na dosiahnutom obrate. Výšku bonusu vypočíta predávajúci a tento výpočet doručí kupujúcemu. Nárok je priznaný v okamihu, keď predávajúci dostane od kupujúceho predložený výpočet, na ktorom kupujúci potvrdí svojím podpisom jeho správnosť. Priznanie bonusu je znížením ceny, ku ktorému došlo po dodaní tovaru. Vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty predstavuje zníženie základu dane a dane, ku ktorému došlo po dátume uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Predávajúci vystaví na takto odsúhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí ho kupujúcemu.
4.7 Akékoľvek zmluvné pokuty podľa KS, NS alebo týchto všeobecných obchodných a dodacích podmienok nemajú vplyv na prípadný nárok predávajúceho na náhradu škody z toho istého právneho dôvodu.
4.8 Predávajúci je oprávnený od KS alebo NS odstúpiť v prípadoch, keď kupujúci poruší zmluvnú alebo zákonnú povinnosť voči predávajúcemu, ak predávajúci zistí závažné skutočnosti, ktoré by mohli podstatným spôsobom ohroziť schopnosť kupujúceho splniť dlhy zo zmluvného vzťahu s predávajúcim (napr. začatie exekúcie voči kupujúcemu, hroziace zastavenie platieb, hroziaci úpadok, apod.), ak by podľa názoru predávajúceho mohla byť ohrozená alebo poškodená povesť či dobré meno predávajúceho s ohľadom na osobu alebo charakter konania kupujúceho alebo ak dôjde k narušeniu dôvery medzi predávajúcim a kupujúcim (napr. poskytnutím nepravdivých tvrdenia či dokladov kupujúcim predávajúcemu).

5. OBALY
5.1 Tovar je podľa druhu dodávaný balený napr. v papierových alebo PE vreciach, plastových vedrách, kartónoch alebo zväzkoch alebo voľne ložený. Hmotnosť baleného tovaru je vrátane obalu. Voľne ložený tovar možno prepravovať v transportnom sile. Silo nie je obalom tovaru, ale strojovým zariadením. Prípustná hmotnostná tolerancia tovaru činí +/- 2 %.
5.2 Predávajúci prehlasuje, že má riadne uzavretú zmluvu o združenom plnení so spoločnosťou EKO-KOM, a.s. podľa § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obaloch pod klientskym číslom EK-F00022846.
5.3 Pri dodávke tovaru s vratným obalom je kupujúcemu účtovaná jeho cena podľa cenníka predávajúceho, pokiaľ nebol vratný obal pri dodaní vymenený za vlastný vratný obal kupujúceho v stave spĺňajúcom technické požiadavky predávajúceho stanovené pre spätný výkup vratných obalov. Kupujúci má nárok na spätný predaj vratného obalu predávajúcemu za cenu podľa cenníka predávajúceho. Predávajúci pri prevzatí vykupovaného vratného obalu vystaví kupujúcemu doklad o prevzatí, na základe ktorého vystaví kupujúci predávajúcemu neodkladne faktúru, a to v rovnakej mene, v ktorej došlo ku predaju vratného obalu. Kupujúci je oprávnený zasielať faktúry za vratné obaly predávajúcemu v elektronickej podobe na e-mailovú adresu prijatefaktury@profibaustoffe.cz. Predávajúci výslovne súhlasí s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe vo formáte pdf podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty. Potvrdenie o prevzatí vratného obalu predávajúcim je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Spätne sú vykupované len výmenné vratné obaly v nepoškodenom stave, čisté, s čitateľnými identifikačnými značkami a nevykazujúce opravy či úpravy.
5.4 Kupujúci je najneskôr do troch mesiacov odo dňa odobratia vratného obalu oprávnený vrátiť vratný obal do predajného skladu predávajúceho na ulici Vídeňská 140/113c v Brne alebo ho predať po predchádzajúcej dohode s predávajúcim zmluvnému prepravcovi predávajúceho, ktorý je oprávnený potvrdiť iba prevzaté množstvo, nie jeho stav. Predávajúcim nevykúpený vratný obal je kupujúci povinný vyzdvihnúť do 5 pracovných dní, inak je predávajúci oprávnený ho na náklady kupujúceho zlikvidovať. Po uplynutí troch mesačnej lehoty zaniká povinnosť predávajúceho vratný obal vykúpiť.

6. AKOSŤ, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA
6.1 Za dohodnutú akosť sa považujú v zásade vlastnosti výrobku splňujúce požiadavky príslušného technického predpisu alebo technických noriem vrátane záväzných noriem EU alebo iných technických podkladov, pokiaľ pre daný výrobok neexistuje technický predpis. Predávajúci vydal písomné technické listy, Vyhlásenie o zhode, Vyhlásenie o parametroch, certifikáty a bezpečnostné listy na všetky výrobky, u ktorých to vyžadujú príslušné predpisy. Údaje o spotrebe výrobkov na m2 vychádzajú zo skúseností predávajúceho, ale sú nezáväzné.
6.2 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v okamihu odovzdania či odoslania kupujúcemu požadované vlastnosti. Tieto vlastnosti si tovar zachováva najmenej po dobu trvania záručnej doby za súčasného plnenia podmienok pre manipuláciu a skladovanie.
6.3 Aj napriek všetkej pozornosti predávajúceho sa môžu na dodávanom tovaru vyskytnúť vady. Kupujúci je povinný tovar ihneď po prechode nebezpečenstva škody na tovaru, prehliadnuť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Má právo akékoľvek zistené nedostatky reklamovať. Kupujúci je povinný zjavné vady tovaru, úplnosť dodávky a nesprávne množstvo uviesť na dodacom liste, tovar reklamovať u predávajúceho neodkladne po prevzatí tovaru, a to do 24 hodín od prevzatia tovaru telefonicky/e-mailom a najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia tovaru písomne. Zjavne chybný tovar nesmie kupujúci spracovať a zabudovať, inak sa považuje za tovar bez vady. Do vybavenia reklamácie je kupujúci povinný reklamovaný tovar uchovať a oddelene skladovať. Podmienky reklamačného konania vychádzajú z platných právnych predpisov s tým, že voľba spôsobu odstránenia vady závisí výhradne od rozhodnutia predávajúceho, ktorý zvolí prednostne medzi odstránením vady dodávkou náhradného tovaru, opravou či primeranou zľavou z ceny. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré na vybavenie reklamácie vynaložil. Kupujúci nie je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru pre drobné vady, nebrániace zahájeniu stavebných či montážnych prác, ktoré sú odstrániteľné priamo na stavbe.
6.4 Kupujúci je povinný taktiež prehliadnuť vratné obaly, s ktorými bol tovar predávajúcim odovzdaný, a to najneskôr v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Prípadné reklamácie kvality dodaných vratných obalov, je kupujúci povinný podať písomne predávajúcemu najneskôr v deň realizácie dodávky tovaru na týchto vratných obaloch. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Predávajúci zodpovedá za akékoľvek škody, straty, zničenie či ušlý zisk spôsobené vadou dodaného tovaru do výšky kúpnej ceny chybného tovaru. Predávajúci zodpovedá za akékoľvek škody, straty, zničenie či ušlý zisk spôsobené chybou strojného zariadenia do výšky nájomného strojného zariadenia za dobu, kedy vykazovalo vadu. Kupujúci nemá nárok na náhradu za obdobie, kedy nemôže tovar alebo strojové zariadenie pre vadu používať. Predávajúci však nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vznikli vyššou mocou, neodborným zaobchádzaním s tovarom, počas dopravy nezabezpečenej predávajúcim, nedodržaním technologických alebo montážnych predpisov a odporúčaní predávajúceho (napr. pri doprave, skladovaní, manipulácii či spracovaní a pod.), alebo spracovaním tovaru s chybou, ktorú kupujúci mohol a mal zistiť. Predávajúci nezodpovedá za následné škody ani za ušlý zisk. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú protiprávnym konaním kupujúceho alebo tretej osoby a nenesie ani zodpovednosť za dôsledky rozhodnutia či postupov kupujúceho, a to ani keby boli robené s odvolaním sa na názor či stanovisko predávajúceho.
6.5 Pri výrobe prefarbených omietok a fasádnych farieb môže okrem iného z dôvodu používania prírodných materiálov dochádzať k drobným odchýlkam vo farebnosti týchto produktov, a preto sa drobné odchýlky vo farebnosti nepovažujú za chybné plnenie. Za účelom zaručenia zhody farebného odtieňa je nutné spracovávať materiál dodaný z jednej výrobnej šarže. V prípade nutnosti spracovania materiálu z rôznych výrobných šarží je potrebné ich vzájomné premiešanie.
6.6 Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody, neplnenie svojich povinností či omeškania v prípade, že k nemu došlo v dôsledku vyššej moci, iných neodvrátiteľných udalostí, alebo v súvislosti s pandémiou ochorení COVID-19 (napr. obmedzená dostupnosť tovaru, materiálov, pracovníkov, obmedzenia vyplývajúce z krízové právne úpravy (krízové opatrenia), núdzový stav, uzavretie štátnych hraníc) a pod. Predávajúci je oprávnený z dôvodov hodných zreteľa obmedziť alebo uzavrieť svoju prevádzku na dobu nevyhnutne nutnú nezodpovedá za prípadné škody tým spôsobené.
6.7 Uzatvorením KZ kupujúcemu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, loga a patentov predávajúceho či tretích osôb, ktorých tovar je predmetom predaja, ak nie je písomne dohodnuté inak.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Zmluvné strany sú povinné v rámci svojich možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká, ktoré môžu vyplynúť z činnosti spojených s plnením KZ a NZ alebo použitím tovaru alebo predmetu nájmu.
7.2 Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečí dodržiavanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré sa týkajú vzájomného zmluvného vzťahu. Prípadné spory budú rozhodované českým súdom alebo rozhodcom na území Českej republiky, pričom miestna príslušnosť sa bude riadiť sídlom predávajúceho.
7.3 V prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa podmienky a lehoty na uplatnenie a vybavenie reklamácie riadia podľa obč. zák. a zákona. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim v postavení spotrebiteľa k vzniku spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web adr.coi.cz.

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 2. 2024 a zároveň nahradzujú všetky doterajšie vydania.