Spracovanie osobných údajov PROFIBAUSTOFFE CZ, s.r.o.

 1. Spoločnosť Profibaustoffe CZ, s.r.o., IČO: 47912162, so sídlom Vídeňská 140/113c, Dolní Heršpice, 619 00 Brno vykonáva spracovanie osobných údajov fyzických osôb z radov Zákazníkov.
 2. Spracovaním sa rozumie najmä čítanie, zapisovanie, ukladanie, editácia osobných údajov a ich využitie v písomnostiach a databázach, ktoré má Spoločnosť pre svoju potrebu.
 3. Pri spracovaní Spoločnosť postupuje s odbornou starostlivosťou.
 4. Spoločnosť spracováva adresné, identifikačné a popisné osobné údaje Zákazníka, ak je fyzickou osobou,
 • na účely dodávania tovaru a poskytovania služieb na základe plnenia zmluvy, a to po dobu dodávania tovaru alebo poskytovania služieb,
 • v databázach či spisovej dokumentácii pre účel ochrany právnych nárokov Spoločnosti na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, ktorý spočíva v obrane vlastných práv, a to po dobu dodávania tovaru alebo poskytovania služieb Zákazníkovi a následne najdlhšie počas max. 20 rokov od jeho ukončenia s ohľadom na premlčaciu dobu majetkových trestných činov, prekluzívne lehoty v daňovom konaní a možné oneskorené uplatnenie škody Zákazníkom; beh tejto doby sa stavia, ak Zákazník u Spoločnosti či u iného orgánu alebo subjektu uplatní nárok na náhradu škody spôsobenej Spoločnosťou pri dodávkach tovaru alebo poskytovaní služieb, alebo má Spoločnosť dôvodné podozrenie, že by Zákazník takýto nárok mohol uplatniť.
 1. Spoločnosť spracováva adresné, identifikačné a popisné osobné údaje štatutárnych zástupcov Zákazníkov, ak sú právnickou osobou a tiež identifikačné údaje, údaje o ekonomických transakciách a ďalšie údaje potrebné pre riadne plnenie povinností Spoločnosti voči Zákazníkovi alebo tretích osôb, ktorých údaje sú obsiahnuté v podkladoch pre dodávku tovaru alebo poskytnutí služieb Zákazníkovi (napr. obchodných partnerov či zamestnancov Zákazníka),
 • na účely dodávania tovaru a poskytovania služieb na základe plnenia zmluvy, a to po dobu dodávania tovaru alebo poskytovania služieb,
 • v databázach či spisovej dokumentácii pre účel ochrany právnych nárokov Spoločnosti na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, ktorý spočíva v obrane vlastných práv, a to po dobu dodávania tovaru alebo poskytovania služieb Zákazníkovi a následne najdlhšie počas max. 20 rokov od jeho ukončenia s ohľadom na premlčaciu dobu majetkových trestných činov, prekluzívne lehoty v daňovom konaní a možné oneskorené uplatnenie škody Zákazníkom; beh tejto doby sa stavia, ak Zákazník u Spoločnosti či u iného orgánu alebo subjektu uplatní nárok na náhradu škody spôsobenej Spoločnosťou pri dodávkach tovaru alebo poskytovaní služieb, alebo má Spoločnosť dôvodné podozrenie, že by Zákazník takýto nárok mohol uplatniť.
 1. Osobné údaje spracované Spoločnosťou podľa čl. 4. a 5. môžu byť podľa pokynov Zákazníka odoslané orgánom finančnej a colnej správy a ďalším subjektom určeným pokynmi Zákazníka.
 2. Osoby uvedené v článku. 4. a 5. majú právo vyžiadať si prístup k spracovávaným osobným údajom, najmä získať informácie o ich spracovaní, prípadne kópiu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú; právo na opravu spracúvaných osobných údajov, ktoré sa ich týkajú a sú nepresné alebo neaktuálne; právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, ak ide o spracovanie založené na oprávnenom záujme či na účely priameho marketingu; právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, najmä ak chýba právny základ pre ich spracovanie; právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, najmä ak je žiadaná ich oprava či vznesená námietka proti ich spracovaniu; tieto práva možno uplatniť u Spoločnosti prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v zmluve.
 3. Osoby uvedené v článku. 4. a 5. majú ďalej právo podať proti spracovaniu osobných údajov Spoločnosťou sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 4. Zákazník má právo na získanie svojich údajov, ktoré poskytol Spoločnosti a spoločnosť ich spracováva elektronicky pre realizáciu dodávok tovaru alebo služieb, v bežnom, štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte; toto právo je možné uplatniť v súlade s čl. 6.
 5. Ak poskytne Zákazník Spoločnosti k realizácii dodávok tovaru alebo služieb komplexné a podrobné inštrukcie, alebo ak poverí Spoločnosť realizáciou činnosti tretiu osobu (externého dopravcu, apod.), poveruje Spoločnosť tretiu osobu v súlade s čl. 28 ods. 3 GDPR podľa rozsahu svojich inštrukcií a po dobu realizácie dodávok tovaru alebo poskytovania služieb spracovaním identifikačných údajov a ďalších údajov potrebných pre výkon zmluvy, ktoré sa vzťahujú k osobám, ktorých údaje sú obsiahnuté v podkladoch pre dodanie tovaru alebo poskytnutie služby (napr. zamestnanci Zákazníka či jeho obchodný partneri), a to na účely dodávok tovaru alebo poskytovanie služieb. Spracovanie bude prebiehať po dobu realizácie dodávok tovaru a poskytovania služieb. Čl. 11 až 19 sa uplatnia len v prípade, že Spoločnosť poverí tretiu osobu spracovaním osobných údajov v súlade s týmto článkom 10.
 6. Spoločnosť je povinná spracúvať osobné údaje Zákazníka v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu dodávok tovaru a poskytovanie služieb dohodnutých v zmluve. Bez pokynov Zákazníka nie je Spoločnosť zvlášť oprávnená k odovzdaniu osobných údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácii, pokiaľ mu takéto spracovanie neukladajú právne predpisy, ktoré sa na Spoločnosť vzťahujú; v takom prípade Spoločnosť Zákazníka informuje o takejto právnej požiadavke pred spracovaním, ibaže by právne predpisy toto informovanie zakazovali z dôležitých dôvodov verejného záujmu.
 7. Spoločnosť prijala a udržiava primerané technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.
 8. V prípade, že sa Spoločnosť po dobu účinnosti zmluvy dozvie o porušení zabezpečenia osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou na základe zmluvy, je Spoločnosť povinná ohlásiť Zákazníkovi, že došlo k porušeniu zabezpečenia osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, keď sa o ňom dozvedela. Ohlásenie Spoločnosť uskutoční prostredníctvom kontaktných údajov Zákazníka uvedených v zmluve. Následne bez zbytočného odkladu od okamihu, keď sa Spoločnosť dozvedela o prípade porušenia bezpečnosti osobných údajov, je Spoločnosť povinná Zákazníkovi rovnakým spôsobom ohlásiť opis charakteru daného prípadu porušenia bezpečnosti osobných údajov, vrátane, pokiaľ je to možné, približného počtu dotknutých osôb a približného množstva dotknutých záznamov osobných údajov a opis pravdepodobných dôsledkov porušenia zabezpečenia osobných údajov.
 9. Spoločnosť zabezpečí, aby sa osoby oprávnené spracovávať osobné údaje zaviazali k mlčanlivosti.
 10. Zákazník súhlasí so zapojením ďalších spracovateľov do spracovania osobných údajov. Spoločnosť má povinnosť informovať Zákazníka v primeranom predstihu o zámere zapojiť do spracovania osobných údajov podľa tohto dokumentu ďalšieho spracovateľa vr. konkrétne identifikácie tohto ďalšieho spracovateľa umožniť Zákazníkovi vniesť proti ďalšiemu spracovateľovi námietku.
 11. Pokiaľ Spoločnosť zapojí do spracovania osobných údajov podľa tohto dokumentu ďalšieho spracovateľa, musí sa tento ďalší spracovateľ zmluvne zaviazať k dodržiavaniu rovnakých povinností na ochranu osobných údajov, ako sú dohodnuté medzi Zákazníkom a Spoločnosťou v tomto dokumente, a to najmä k zavedeniu vhodných technických a organizačných opatrení.
 12. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom všetky informácie potrebné na preukázanie toho, že boli splnené povinnosti súvisiace s ochranou osobných údajov spracúvaných podľa tohto dokumentu a ďalšiu potrebnú súčinnosť a podklady pre plnenie svojich povinností podľa tohto dokumentu, najmä pri plnení povinností vyplývajúcich pre zákazníka zo zabezpečenia spracovania osobných údajov, pri vykonávaní auditov, pri posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov, pri predchádzajúcej konzultácii s dozorným úradom a pri plnení žiadostí o uplatnenie práv dotknutých osôb. Súčinnosť Spoločnosti je spoplatnená ako služba Spoločnosti Zákazníkovi. Spoločnosť pri spracovaní osobných údajov zohľadňuje charakter tohto spracovania.
 13. Po ukončení spracovania uchováva Spoločnosť poskytnuté osobné údaje ako ich správca na účely ochrany právnych nárokov na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 4.

COOKIES

Stránky spoločnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. používajú cookies.
Vďaka používanie cookies môže Profibaustoffe CZ, s.r.o. poskytnúť užívateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivých služieb, ktoré by inak neboli možné.
Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť možností cookies prostredníctvom našich webových stránok pomocou zodpovedajúceho nastavenia používaného internetového prehliadača, čím trvalo odporuje nastavenia cookies.
Ak subjekt údajov deaktivuje nastavenie cookie v použitom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našich webových stránok môžu byť plne použiteľné.

SÚKROMÁ POLITIKA PRE POUŽÍVANIE A POUŽITIE ANALYTICKÉ SÚBORY GOOGLE (S ANONYMISNÍ FUNKCIOU)

Radič integroval na webových stránkach súčasť Google Analytics (s funkciou anonymizácie).
Služba Google Analytics je služba pre webovú analýzu. Webová analýza je zber, zhromažďovanie a analýza dát o správaní návštevníkov na webových stránkach. Služba analýzy webových stránok okrem iného zhromažďuje údaje o tom, na ktorej webovej stránke zasiahla dotknutá osoba na webovú stránku, do ktorej boli prístupné podstránky webové stránky, alebo ako často a za akú dĺžku pobytu bola podstránka zobrazená. Webová analýza sa používa predovšetkým na optimalizáciu webovej stránky a analýzy nákladov a prínosov internetovej reklamy.
Operačný zložkou komponenty Google Analytics je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Riadiaca jednotka používa pre webovú analýzu prostredníctvom služby Google Analytics doplnok „_gat._anonymizeIp“. Tento dodatok skráti a anonymizujú adresu IP prístupu k údajom subjektu údajov, ak spoločnosť Google pristupuje k našim webovým stránkam z členského štátu Európskej únie alebo z iného štátneho štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
Účelom komponenty Google Analytics je analyzovať toky návštevníkov na našich webových stránkach. Spoločnosť Google okrem iného využíva údaje a informácie získané na vyhodnotenie využívanie našich webových stránok, zostavovanie online správ o aktivitách na našich webových stránkach a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našich webových stránok.
Súbor cookie ukladá údaje, ktoré možno identifikovať osobou, ako je čas prístupu, umiestnenie, z ktorého bol prístup vykonaný, a frekvencia návštev subjektu údajov. Zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, vaše osobné údaje, vrátane adresy IP pripojenie k Internetu používané dotknutou osobou, sú prevedené na spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických.
Dotknutá osoba môže zabrániť nastavenie cookies na našich webových stránkach, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek pomocou zodpovedajúcich nastavení používaného internetového prehliadača, a tým trvalo odporovať nastavenia cookies. Takéto nastavenie použitého internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Navyše súbor cookie, ktorý už bol nastavený službou Google Analytics, možno kedykoľvek zmazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Dotknutá osoba má navyše možnosť namietať a zabrániť zhromažďovanie údajov vygenerovaných službou Google Analytics za použitia týchto webových stránok a spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google. K tomu musíte stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplnok prehliadača informuje službu Google Analytics prostredníctvom JavaScriptu, že žiadne dáta a informácie o návštevách webových stránok nemôžu byť prenesené do služby Google Analytics. Inštalácia doplnku prehliadača je považovaná spoločnosťou Google za rozpor. Pokiaľ je systém informačných technológií subjektu údajov neskôr zmazaný, formátuje alebo znovu nainštalovaný, musí subjekt údajov preinštalovať doplnok prehliadača a zakázať službu Google Analytics. Ak je doplnok prehliadača odinštalovaný alebo zakázaný dotknutou osobou alebo inou osobou v rámci sféry kontroly, je možné doplnok prehliadača znova nainštalovať alebo znova povoliť.
Ďalšie informácie a zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/en.html .
Služba Google Analytics bude k dispozícii na tomto odkaze https://www.google.com/intl/cs_t.
Najnovšia verzia bude aktualizovaná na našich stránkach.

Brno 2. mája 2018