A Profibaustoffe Hungária Kft. Általános Szerződési Feltételei

1.) ÁLTALÁNOS
Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Profibaustoffe Hungária Kft., mint Szállító – továbbiakban Szállító – által kiadott ajánlatokkal, rendelés-visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb – az értékesítéssel kapcsolatos – dokumentumokkal összhangban értelmezendők.

Jelen Általános Szállítási Feltételektől történő bármely eltérés csak Szállító és Vevő által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Szóbeli megállapodás alapján jelen szerződéstől eltérni nem lehetséges. Vevő az áru átvételével jelen ÁSZF-et elfogadja.

2.) RENDELÉSFELVÉTEL ÉS RENDELÉS-VISSZAIGAZOLÁS
A szállítás a Megrendelő írásbeli megrendelése alapján történik. A szerződés létrejötte a megrendelés Szállító által történő visszaigazolásával történik.

A megrendelés lemondása Vevő részéről:

– általános termékek esetén a szállítás előtt 2 munkanappal

– színezett termékek esetén a lemondás nem lehetséges

3.) AJÁNLATOK ÉS ÁRAK
Amennyiben az árut Szállító szállítja Vevő részére, abban az esetben áru átadás-átvétele Vevő telephelyén illetve az általa megjelölt egyéb helyen történik, amennyiben az árut Vevő maga vagy megbízottja szállítja el, abban az esetben az áru átadás-átvétele Szállító telephelyén történik.

Amennyiben a szállítás a Vevőnek felróható okból szenved késedelmet, úgy a kárveszély a kiszállításra kész állapot napjától száll át a Vevőre.

Felek külön írásbeli megállapodás alapján megállapodhatnak külön fizetési feltételekben, amennyiben Vevő egy előre meghatározott éves forgalmat elér Szállítónál és a fizetési kötelezettségeinek maradéktalanul, határidőben eleget tesz.

4.) SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK

A szállítási határidőt az ajánlat tartalmazza. Amennyiben a megrendelés visszaigazolásában megjelölt szállítási határidő az ajánlatban szereplő határidőtől eltér, abban az esetben, ez utóbbi, a megrendelés visszaigazolásban rögzített határidő az irányadó. Szállító nem felel Szállító hibáján kívüli ok miatt bekövetkezett szállítási késedelemből eredő károkért, így különösen sztrájk, útlezárás, munkaerő- vagy energiahiány, közlekedési- vagy üzemzavarok, vis major stb. Szállító jogosult kártérítési kötelezettség nélkül a vállalt szállítási határidőtől visszalépni, amennyiben Vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének.

5.) AZ ÁRU ELSZÁLLÍTÁSA ÉS ÁTVÉTELE

Szállító a szállítást megelőzően ellenőrzi az áru mennyiségét súly, illetve darabszám szerint. A felek közötti elszámolásnál ez a megállapított súly az irányadó. A szállítás közben bekövetkezett súlyveszteségért és rakománykárokért Szállító csak akkor felel, amennyiben a szállítás a Szállító szervezésében történik, de csak akkor, ha Megrendelő a bekövetkezett kárt az átadás-átvételkor a fuvarozónál írásban jelezte. A súlymérés költsége Vevőt terheli. A csomagolás, a szállítás útjának és módjának meghatározása – eltérő megállapodás hiányában – Szállító joga. Amennyiben az átadás-átvétel során az áru mennyiségével – darabszámával és súlyával – valamint csomagolásával kapcsolatban nem jelentettek be írásban kifogást, az esetben az átadás-átvételt követően ilyen jogcímen nem támasztható igény Szállítóval szemben.

Szállító tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (továbbiakban: Art.) szerint tevékenysége EKAER köteles.

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER): az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus rendszer, amely az Európai Unió valamely más tagállamából Magyarország területére, Magyarország területéről az Európai Unió valamely más tagállamába irányuló, a termék közúti fuvarozásával, illetve a Magyarország területén belül megvalósuló, a termék közúti fuvarozásával összefüggő adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzését szolgálja.

Szállító az EKAER mindenkori szabályai alapján jár el. A Megrendelő köteles a Szállító által, vagy fuvarszervezésében teljesített értékesítés alapján az átadás-átvétellel egyidejűleg – de legkésőbb az átvétel után 24 órán belül – írásban (e-mailen: megrendeles@profihungaria.hu) visszaigazolni Szállítónak az áru megérkezését, illetve átvételét, mely alapján Szállító elvégzi a fuvar kijelentését a rendszerből. Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik a visszaigazolás határidőben történő leadásáért.

6.) GARANCIA ÉS FELELÖSSÉGVÁLLALÁS (KÁRTÉRÍTÉS)

Szállító felelősséget vállal a hatályos jogszabályi előírásokban foglalt, illetve a megrendelés visszaigazolásában vállalt minőségért. Reklamációt Szállító az áru Vevő által történő átvételtől számított 8 napon belül, írásban benyújtott formában fogad el.

Az áru visszaküldése Szállító előzetes beleegyezése nélkül nem történhet meg. Amennyiben ennek ellenére az áru Vevő részéről visszaküldésre kerül, abban az esetben Szállítónak jogában áll választása szerint a Vevő költségére és felelősségére az árut újra kiküldeni, vagy szintén a Vevő költségére és felelősségére 2 hónapig tárolni, és azt követően jóváírási értesítés nélkül az áru felett újra rendelkezési jogot gyakorolni. Vevő jogosult a két hónap leteltét megelőzően az árut ismételten lehívni.

A mindenkori szállítási mennyiség kevesebb, mint 2%-ában bekövetkező kár hiánynak nem tekintendő, így a pótlásra Szállító által nem kerül. Szállító nem felel azokért a károkért, melyek az építési terület rossz megközelítéséből adódnak, vagy a szakszerűtlen lerakodás, vagy az építkezésen a daru manipulált használatának következményei. Az áru nem megfelelő tárolása, kezelése, és természetszerű elhasználódása esetén Szállítónak nem áll módjában reklamációt elfogadni.

Az esetleges reklamáció ténye nem jogosítja fel a Vevőt a vételár visszatartására.

A Szállító termékeire 12 hónap (vagy az ajánlatban megjelölt mértékű) szavatosságot vállal. A szavatossági idő kezdete az áru átadás-átvételének időpontja. Szállító az árut, annak hibája vagy meghibásodása esetén, a jótállási időn belül, saját választása szerint kicseréli vagy kijavítja.

Amennyiben Vevő a szavatossági igényeken túlmenően esetlegesen egyéb igényeket is érvényesíteni kíván Szállítóval szemben azt köteles legkésőbb a szavatossági igénybejelentéssel egyidejűleg megtenni.

Szállító nem felel, vele szemben kárigény nem érvényesíthető hibás feldolgozásból, technológiai utasítástól eltérő felhasználásból eredő károkért.

7.) FIZETÉSI FELTÉTELEK

Valamennyi fizetést Vevő közvetlenül Szállítónak köteles teljesíteni (a képviseletek részére fizetés nem teljesíthető); a fizetés azzal a munkanappal tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a jóváírás Szállító bankszámláján megtörténik. A felek kifejezett eltérő megállapodásának hiányában a számla – átutalással történő fizetés esetében – annak kiállításától számított 8 napon belül esedékes.

Eltérő megállapodás hiányában fizetés az áru átvételekor készpénzben történik. Szállító jogosult arra, hogy Vevőtől az áru átadását megelőzően vételár-előleget kérjen, illetve, hogy Vevő részére az árut utánvéttel szállítsa; erről azonban köteles a szállítást megelőzően megfelelő időben Vevőt értesíteni.

A beérkező befizetések a következő sorrendben kerülnek könyvelésre: kamat, költség, főtartozás. Ha több számla is kiegyenlítetlen, mindig a legrégebbi kerül jóváírásra. Csekk és váltó csak beváltás után fogadható el fizetési eszközként és csak ennek megtörténte után valósul meg a jóváírásuk.

Amennyiben feltételezhető, hogy Vevő nem lesz képes tartozásainak kiegyenlítésére, Szállító jogosult bankgaranciát, előleget vagy a teljes vételár előre történő kiegyenlítését, illetve más fizetési biztosítékot kérni a Vevőtől. Ilyen esetekben Szállító fenntartja a jogot a szerződéstől, vagy annak egy részétől való elállásra.

Késedelmes fizetés esetén Szállító a számla összegére vetítve, napi kamatszámítással a jegybanki alapkamat +3% összegű késedelmi kamatra jogosult, amelyet külön leszámláz Vevő részére.

8.) TULAJDONJOG

A leszállított termékek, beleértve a csomagolást is, a tartozás teljes kiegyenlítéséig Szállító tulajdonában maradnak. Erre tekintettel a teljes vételár kiegyenlítése előtt az árut biztosítékul vagy más módon megterhelni, illetve elidegeníteni nem lehet. A Vevő köteles a Szállító tulajdonában álló árut az értékcsökkenéstől megóvni és saját költségére tűz-és lopáskár ellen bebiztosítani.

Szállító az áru ellenértékének teljes kiegyenlítéséig, külön nyilatkozatával kifejezetten megengedheti az áru továbbértékesítését. Ha Vevő az árut az ellenértékének kiegyenlítése előtt, ilyen kifejezett tilalom ellenére elidegenítette, arra az esetre az ebből eredő bevételeit kifejezetten engedményezi Szállítóra az áru még ki nem egyenlített ellenértéke erejéig.

9.) SZABADALMI JOGOK

Szabadalmi jogok és egyéb más ipari jogok az ajánlatok, eladások és szállítások révén nem kerülnek Vevő részére átruházásra. Amennyiben az áru a Vevő adatai, rajzai vagy modelljei alapján került elkészítésre, Szállító a konstrukció helyességéért nem felel. Szállító nem köteles vizsgálni, hogy egy ilyenfajta kivitelezésnél harmadik fél szerzői jogai sérülnek-e, illetve ilyen esetleges jogsértésért felelősséggel nem tartozik.

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szállító által adott konstrukciókat, ötleteket, vázlatokat, rajzokat és szerszámokat – melyek Szállító tulajdonát képezik – harmadik személy részére nem adja ki.

10.) CSOMAGOLÁS, RAKLAPOK

A csomagolási díj az áru raklapon történő rögzítését, és az időjárástól való védelmet biztosító fólia díja. Szállító a termékeit EUR / UIC raklapon szállítja, mely tétel raklapdíjként szerepel a számlán. A raklapok visszaszállítása a Megrendelő feladata. Szállító kizárólag a tárgyévet követő január 15-ig – maximum a tárgyévben kiszállított mennyiségű, hibátlan, nem sérült raklapot vesz vissza. A visszahozott raklapokat megvizsgáljuk, és az átvételt elutasítjuk, amennyiben az alábbi sérülések / hibák közül bármelyik megtalálható a raklapon:

– laza vagy törött lécek (stafli vagy léc hiánya, törött keresztléc, törött talp- vagy fedőléc)

– kiálló szögek (hasadt talp- vagy fedőléc, amelyiknél egy szögszár látható, hasadt szélkocka, amelyiknél szögszár látható)

– gyalulatlan lécek, stafli illetve szélkockák málló állapota

– EUR / UIC  jelzés hiánya, színes, festett a raklap,illetve egyutas raklap.

11.) ELLENKÖVETELÉSEK

A Szállítóval szemben fennálló tartozásokba kizárólag, az adott Megrendelő részére jogerősen megítélt tartozások számíthatóak be.

12. ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogvita esetére szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat Szállító mindenkori székhelye szerinti, jelenleg a Dabasi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

13. ÉRVÉNYESSÉG

Amennyiben felek között szerződés jött létre úgy jelen Általános Szállítási Feltételek a megkötött szerződésben foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.

14. EGYÉB

Jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a Szerződés érvénytelenséggel nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek maradnak.

Az Adtavédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a megállapodások létrejöttéhez szükséges adatok védettek.

Jelen Általános Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különös tekintettel a Ptk. vonatkozó rendelkezéseire.

Ernstbrunn, Februar 2018