Adatvédelmi tájékoztató
Profibaustoffe Hungária Kft. partnerei, kapcsolattartói részére

Profibaustoffe Hungária Kft. partnereivel fennálló szerződéses viszonyban a folyamatos zökkenőmentes ügyintézés érdekében kezeli partnereinek, illetve kapcsolattartóinak adatait, melyek személyes adatnak minősülnek. A jelen adatvédelmi tájékoztató, melyet a partnereinknek, illetve a kapcsolattartóknak címzünk, az ezzel kapcsolatos személyes adat kezelését ismerteti.

Adatkezelő, kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja
A Profibaustoffe Hungária Kft. (székhely: 2371 Dabas-Sári, Kandó Kálmán u. 15, Cg.: 13-09-103008, adószáma: 13384258-2-13, képviseli: Jolsvai Péter ügyvezető) partnereiről nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a kapcsolattartókra vonatkozó személyes adatokat is.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: kapcsolattartók neve, elérhetőségei, vele folytatott kommunikáció tartalma.

Az adatkezelés a Profibaustoffe Hungária Kft. és partner között létrejött szerződés teljesítése céljából történik.

Az adatok kezelése és felhasználása a következő indokok figyelembe vételével jogszabályon (Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 rendelet) alapul. A Profibaustoffe Hungária Kft-nek jogos érdeke fűződik a fenti cél elérése és így a zökkenőmentes ügyvitel érdekében az említett adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés körülményei
Az adatokhoz, szintén a fenti célok elérése érdekében az adatkezelőn kívül hozzáférhetnek a Profibaustoffe Hungária Kft. tagvállalatai, valamint esetleges postai szolgáltató, futárszolgálat, vagy fuvarozó partnereink, archiválási szolgáltatást végző partnerünk, vagy más olyan szolgáltató partnerünk, aki ellát valamilyen adatkezelési műveletet vagy szerződés teljesítésével kapcsolatban részfeladatot látnak el és bevonásukkal a Profibaustoffe Hungária
Kft. optimalizációs okokból indokoltnak tartja. Az adatok kezelése nélkül a zökkenőmentes kapcsolattartás és szerződésszerű teljesítés nem biztosított.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat, amennyiben annak további megőrzésété valamely jogi igény előterjesztése, érvényesítése, védelme nem indokolja a szerződéses kapcsolat megszűnését követő elévülési idő végéig őrizzük meg. Amennyiben valamely személyes adat számviteli bizonylaton szerepel, ott a számviteli bizonylatra vonatkozó jogszabályban előírt megőrzési időt alkalmazzuk.

Önt, mint partnerünket, illetve kapcsolattartóját megillető jogok
Az Önről tárolt személyes adatokról további tájékoztatást is kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését, valamint a lentiek szerint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Továbbá amennyiben azok a feltételei fennállnak:

  • kérheti az adatkezelés korlátozását,
  • azok törlését, illetve
  • az a jog is megilleti, hogy adatait Önnek, vagy közvetlenül egy másik adatkezelőhöz továbbítsuk (adathordozhatósághoz való jog).

Ilyen irányú vagy bármilyen más kéréssel kérjük forduljon hozzánk a következő elérhetőségek valamelyikén: Profibaustoffe Hungária Kft. (vevőszolgálat) 2371 Dabas-Sári, Kandó Kálmán u. 15., e-mail: iroda@profihungaria.hu

Tiltakozási jog
A Profibaustoffe Hungária Kft. jogos érdekei alapján végzett adatkezeléssel szemben Önt, mint adatkezeléssel érintettet bármikor tiltakozhat. A Profibaustoffe Hungária Kft. ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha a Profibaustoffe Hungária Kft. bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy valamely jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasz benyújtás
Ön személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, telefax: +36 1 391 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. Jelen adatvédelmi tájékoztató nem szól az egyéni vállalkozók és természetes személy partnereinknek.