Zpracování osobních údajů PROFIBAUSTOFFE CZ, s.r.o.

Ochrana dat je zvláště důležitá pro vedení a zaměstnance firmy Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Použití internetových stránek společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o.  je v zásadě možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud je však zpracování osobních údajů požadováno a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, získáme souhlas subjektu údajů.

Osobní údaje zákazníka (popř. osob jednajících za zákazníka) poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Správcem osobních údajů je společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o., Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm b) nařízení GDPR) se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR) se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) nařízení GDPR, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení GDPR. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.

COOKIES
Stránky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. používají cookies.
Díky používání cookies může Profibaustoffe CZ, s.r.o. poskytnout uživatelům této webové stránky více uživatelsky přívětivých služeb, které by jinak nebyly možné.
Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale odporuje nastavení cookies.
Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být plně použitelné.

SOUKROMNÁ POLITIKA PRO POUŽÍVÁNÍ A POUŽITÍ ANALYTICKÉ SOUBORY GOOGLE (S ANONYMISNÍ FUNKCÍ)
Řadič integroval na webových stránkách součást Google Analytics (s funkcí anonymizace).
Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza dat o chování návštěvníků na webových stránkách. Služba analýzy webových stránek mimo jiné shromažďuje údaje o tom, na které webové stránce zasáhla dotčená osoba na webovou stránku, do které byly přístupné podstránky webové stránky, nebo jak často a za jakou délku pobytu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.
Operační složkou komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Řídicí jednotka používá pro webovou analýzu prostřednictvím služby Google Analytics doplněk „_gat._anonymizeIp“. Tento dodatek zkrátí a anonymizuje adresu IP přístupu k údajům subjektu údajů, pokud společnost Google přistupuje k našim webovým stránkám z členského státu Evropské unie nebo z jiného státního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našich webových stránkách. Společnost Google mimo jiné využívá údaje a informace získané k vyhodnocení využívání našich webových stránek, sestavování online zpráv o aktivitách na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.
Soubor cookie ukládá údaje, které lze identifikovat osobou, jako je čas přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv subjektu údajů. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, vaše osobní údaje, včetně adresy IP připojení k Internetu používané subjektem údajů, jsou převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických.
Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoliv pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Navíc soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, lze kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.
Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky a zabránit shromažďování údajů vygenerovaných službou Google Analytics za použití těchto webových stránek a zpracování těchto údajů společností Google. K tomu musíte stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádná data a informace o návštěvách webových stránek nemohou být přeneseny do služby Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče je považována společností Google za rozpor. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, zformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplněk prohlížeče a zakázat službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo zakázán subjektem údajů nebo jinou osobou v rámci sféry kontroly, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu povolit.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/en.html.
Služba Google Analytics bude k dispozici na tomto odkazu https://www.google.com/intl/cs_t.

Nejnovější verze bude aktualizována na našich stránkách.

Brno 23. května 2018