Zpracování osobních údajů PROFIBAUSTOFFE CZ, s.r.o.

 1. Společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o., IČ: 47912162, se sídlem Vídeňská 140/113c, Dolní Heršpice, 619 00 Brno provádí zpracování osobních údajů fyzických osob z řad Zákazníků.
 2. Zpracováním se rozumí zejména čtení, zapisování, ukládání, editace osobních údajů a jejich využití v písemnostech a databázích, které má Společnost pro svoji potřebu.
 3. Při zpracování Společnost postupuje s odbornou péčí.
 4. Společnost zpracovává adresní, identifikační a popisné osobní údaje Zákazníka, je-li fyzickou osobou,
 • pro účely dodávání zboží a poskytování služeb na základě plnění smlouvy, a to po dobu dodávání zboží nebo poskytování služeb,
 • v databázích či spisové dokumentaci pro účel ochrany právních nároků Společnosti na základě oprávněného zájmu Společnosti, který spočívá v obraně vlastních práv, a to po dobu dodávání zboží nebo poskytování služeb Zákazníkovi a následně nejdéle po dobu max. 20 let od jeho ukončení s ohledem na promlčecí dobu majetkových trestných činů, prekluzivní lhůty v daňovém řízení a možné opožděné uplatnění škody Zákazníkem; běh této doby se staví, pokud Zákazník u Společnosti či u jiného orgánu či subjektu uplatní nárok na náhradu škody způsobené Společností při dodávkách zboží nebo poskytování služeb, nebo má Společnost důvodné podezření, že by Zákazník takový nárok mohl uplatnit.
 1. Společnost zpracovává adresní, identifikační a popisné osobní údaje statutárních zástupců Zákazníků, jsou-li právnickou osobou a rovněž identifikační údaje, údaje o ekonomických transakcích a další údaje nezbytné pro řádné plnění povinností Společnosti vůči Zákazníkovi anebo třetích osob, jejichž údaje jsou obsaženy v podkladech pro dodávku zboží nebo poskytnutí služeb Zákazníkovi (např. obchodních partnerů či zaměstnanců Zákazníka),
 • pro účely dodávání zboží a poskytování služeb na základě plnění smlouvy, a to po dobu dodávání zboží nebo poskytování služeb,
 • v databázích či spisové dokumentaci pro účel ochrany právních nároků Společnosti na základě oprávněného zájmu Společnosti, který spočívá v obraně vlastních práv, a to po dobu dodávání zboží nebo poskytování služeb Zákazníkovi a následně nejdéle po dobu max. 20 let od jeho ukončení s ohledem na promlčecí dobu majetkových trestných činů, prekluzivní lhůty v daňovém řízení a možné opožděné uplatnění škody Zákazníkem; běh této doby se staví, pokud Zákazník u Společnosti či u jiného orgánu či subjektu uplatní nárok na náhradu škody způsobené Společností při dodávkách zboží nebo poskytování služeb, nebo má Společnost důvodné podezření, že by Zákazník takový nárok mohl uplatnit.
 1. Osobní údaje zpracovávané Společností dle čl. 4. a 5. mohou být podle pokynů Zákazníka předány orgánům finanční a celní správy a dalším subjektům určeným pokyny Zákazníka.
 2. Osoby uvedené v čl. 4. a 5. mají právo vyžádat si přístup ke zpracovávaným osobním údajům, zejména získat informace o jejich zpracování, případně kopii osobních údajů, jež se jich týkají; právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jež se jich týkají a jsou nepřesné či neaktuální; právo na námitku proti zpracování osobních údajů, jež se jich týkají, jde-li o zpracování založené na oprávněném zájmu či pro účely přímého marketingu; právo na výmaz osobních údajů, jež se jich týkají, zejména chybí-li právní základ pro jejich zpracování; právo na omezení zpracování osobních údajů, jež se jich týkají, zejména je-li žádána jejich oprava či vznesena námitka proti jejich zpracování; tato práva lze uplatnit u Společnosti prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve smlouvě.
 3. Osoby uvedené v čl. 4. a 5. mají dále právo podat proti zpracování osobních údajů Společností stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 4. Zákazník má právo na získání svých údajů, které poskytl Společnosti a společnost je zpracovává elektronicky pro realizaci dodávek zboží nebo poskytování služeb, v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu; toto právo lze uplatnit v souladu s čl. 6.
 5. Poskytne-li Zákazník Společnosti k realizaci dodávek zboží nebo poskytování služeb komplexní a podrobné instrukce, nebo pověří-li Společnost realizací činnosti třetí osobu (externího dopravce, apod.), pověřuje Společnost třetí osobu v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR dle rozsahu svých instrukcí a po dobu realizace dodávek zboží či poskytování služeb zpracováním identifikačních údajů a dalších údajů nezbytných pro splnění smlouvy, jež se vztahují k osobám, jejichž údaje jsou obsaženy v podkladech pro dodání zboží nebo poskytnutí služby (např. zaměstnanci Zákazníka či jeho obchodní partneři), a to pro účely dodávek zboží nebo poskytování služeb. Zpracování bude probíhat po dobu realizace dodávek zboží a poskytování služeb. Čl. 11 až 19 se uplatní pouze v případě, že Společnost pověří třetí osobu zpracováním osobních údajů v souladu s tímto čl. 10.
 6. Společnost je povinna zpracovávat osobní údaje Zákazníka v rozsahu nezbytném pro realizaci dodávek zboží a poskytování služeb sjednaných ve smlouvě. Bez pokynů Zákazníka není Společnost zvláště oprávněna k předání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor nebo mezinárodní organizaci, pokud mu takové zpracování neukládají právní předpisy, které se na Společnost vztahují; v takovém případě Společnost Zákazníka informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.
 7. Společnost přijala a udržuje přiměřená technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 8. V případě, že se Společnost po dobu účinnosti smlouvy dozví o porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Společností na základě smlouvy, je Společnost povinna ohlásit Zákazníkovi, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, kdy se o něm dozvěděla. Ohlášení Společnost provede prostřednictvím kontaktních údajů Zákazníka uvedených ve smlouvě. Následně bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Společnost dozvěděla o případu porušení zabezpečení osobních údajů, je Společnost povinna Zákazníkovi stejným způsobem ohlásit popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, přibližného počtu dotčených osob a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů a popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů.
 9. Společnost zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti.
 10. Zákazník souhlasí se zapojením dalších zpracovatelů do zpracování osobních údajů. Společnost má povinnost informovat Zákazníka v přiměřeném předstihu o záměru zapojit do zpracování osobních údajů dle tohoto dokumentu dalšího zpracovatele vč. konkrétní identifikace tohoto dalšího zpracovatele umožnit Zákazníkovi vnést proti dalšímu zpracovateli námitku.
 11. Pokud Společnost zapojí do zpracování osobních údajů dle tohoto dokumentu dalšího zpracovatele, musí se tento další zpracovatel smluvně zavázat k dodržování stejných povinností na ochranu osobních údajů, jako jsou dohodnuty mezi Zákazníkem a Společností v tomto dokumentu, a to zejména zavedení vhodných technických a organizačních opatření.
 12. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti související s ochranou osobních údajů zpracovávaných dle tohoto dokumentu a veškerou další potřebnou součinnost a podklady pro plnění svých povinností dle tohoto dokumentu, zejména při plnění povinností vyplývajících pro Zákazníka ze zabezpečení zpracování osobních údajů, při provádění auditů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, při předchozí konzultaci s dozorovým úřadem a při plnění žádostí o uplatnění práv subjektů údajů. Součinnost Společnosti je zpoplatněna jako služba Společnosti Zákazníkovi. Společnost při zpracování osobních údajů zohledňuje povahu tohoto zpracování.
 13. Po ukončení zpracování uchovává Společnost poskytnuté osobní údaje jako jejich správce pro účely ochrany právních nároků na základě oprávněného zájmu v souladu s čl. 4.


COOKIES

Stránky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o. používají cookies.
Díky používání cookies může Profibaustoffe CZ, s.r.o. poskytnout uživatelům této webové stránky více uživatelsky přívětivých služeb, které by jinak nebyly možné.
Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale odporuje nastavení cookies.
Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být plně použitelné.


SOUKROMNÁ POLITIKA PRO POUŽÍVÁNÍ A POUŽITÍ ANALYTICKÉ SOUBORY GOOGLE (S ANONYMISNÍ FUNKCÍ)

Řadič integroval na webových stránkách součást Google Analytics (s funkcí anonymizace).
Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza dat o chování návštěvníků na webových stránkách. Služba analýzy webových stránek mimo jiné shromažďuje údaje o tom, na které webové stránce zasáhla dotčená osoba na webovou stránku, do které byly přístupné podstránky webové stránky, nebo jak často a za jakou délku pobytu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.
Operační složkou komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.
Řídicí jednotka používá pro webovou analýzu prostřednictvím služby Google Analytics doplněk „_gat._anonymizeIp“. Tento dodatek zkrátí a anonymizuje adresu IP přístupu k údajům subjektu údajů, pokud společnost Google přistupuje k našim webovým stránkám z členského státu Evropské unie nebo z jiného státního státu dohody o Evropském hospodářském prostoru.
Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat toky návštěvníků na našich webových stránkách. Společnost Google mimo jiné využívá údaje a informace získané k vyhodnocení využívání našich webových stránek, sestavování online zpráv o aktivitách na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.
Soubor cookie ukládá údaje, které lze identifikovat osobou, jako je čas přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv subjektu údajů. Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, vaše osobní údaje, včetně adresy IP připojení k Internetu používané subjektem údajů, jsou převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických.
Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoliv pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Navíc soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, lze kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.
Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky a zabránit shromažďování údajů vygenerovaných službou Google Analytics za použití těchto webových stránek a zpracování těchto údajů společností Google. K tomu musíte stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádná data a informace o návštěvách webových stránek nemohou být přeneseny do služby Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče je považována společností Google za rozpor. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, zformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplněk prohlížeče a zakázat službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo zakázán subjektem údajů nebo jinou osobou v rámci sféry kontroly, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu povolit.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/en.html.
Služba Google Analytics bude k dispozici na tomto odkazu https://www.google.com/intl/cs_t.

Brno 2. května 2018