Společnost Profibaustoffe CZ, s.r.o. realizuje projekt Rozšíření vývojového centra společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_093/0012317, jehož cílem je:

„Hlavním cílem projektu je další rozšíření CENTRA PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (CPVVI) společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o,“

Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Přístroj Zkouška
pH metr měření pH
Viskozimetr Brookfield stanovení viskozity dle metody Brookfield
Vlhkoměr pro zjištění vlhkosti stavebních materiálů měření vlhkosti stavebních materiálů
Zařízení pro stanovení sypané hmotnosti stanovení sypné hmotnosti dle EN 1097-3
Zkoušeč obsahu vzduchu stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě dle ČSN EN 459-2  a EN 1015-7
Sušárna s přirozenou cirkulací vzduchu temperování vzorků
Vicatův přístroj stanovení doby tuhnutí dle DIN 168-2, EN 196-3, EN 480-2
Haegermann-střásací stolek stanovení konzistence charakterizovanou hodnotou rozlití pro čerstvé malty dle ČNS EN 459-2
Laboratorní vzduchová prosévačka s odlučovačem sítový rozbor sypkých materiálů (dle aktuálně dostupných druhů sít)
Přístroj na odtrhové zkoušky provedení odtrhových zkoušek např. dle ČSN EN 1542, ČSN  EN 13892-2, ČSN EN 1348
Pec na vysoké teploty stanovení obsahu sušiny
Zkušební trhací stroj pro zkoušky v tlaku a v tahu za ohybu stanovení pevnosti v tlaku a za ohybu dle  EN 196
Ultrazvukový přístroj PunditLab+ ultrazvukové testování pevnostních změn materiálu
Zkušební zařízení KD 20.5 Zkoušky mrazuvzdornosti stavebních materiálu dle ČSN 73 1322, ČSN 72 2452, ČSN 1348, ČSN EN 12808-3
Trojformy na cementové trámečky příprava zkušebních o rozměru 40 x 40 x 160 mm dle normy DIN 1164, EN 196, DIN 52 450