VODP

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky Profibaustoffe CZ, s.r.o., so sídlom Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom krajským súdom v Brne v oddiely C, zložke 10040 (ďalej len ,,predávajúci“) sú neoddeliteľnou súčasťou rámcových kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, nájomných zmlúv vrátane zmlúv o prenájme strojového zariadenia uzatvárajúcich na jednej strane predávajúcim na predaj materiálu či prenájom vecí majetných podľa cenníka predávajúceho. Zmluvný vzťah sa riadi českým právnym poriadkom, hlavne občianskym zákonníkom č. 89/2012 Sb. v platnom znení.

2. ZMLUVNÉ VZŤAHY

Predaj materiálu alebo strojového zariadenia sa uskutočňuje na základe písomne uzavretých zmlúv, a to rámcovej kúpnej zmluvy, kúpnej zmluvy alebo potvrdenia písomnej objednávky (ďalej len ,,KZ“), prípadne zmluvy o prenájme strojového zariadenia (ďalej len ,,NZ“). Uzavretie kúpnej zmluvy bez písomnej formy možno výhradne pri kúpe v hotovosti. Kupujúci lebo nájomca (oba „kupujúci“) sú pred uzavretím zmluvy povinný poskytnúť predávajúcemu aktuálny výpis zo živnostenského registra, alebo výpis z obchodného registra a plátci DPH aj osvedčenia o registrácii platcu DPH.

3. DODACIE PODMIENKY

Jednotlivé dodávky materiálu podľa KZ sa upresňujú písomnou, faxovou, telefonickou, alebo e-mailovou objednávkou kupujúceho potvrdenou predávajúcim rovnakou formou resp. poskytnutím materiálu, alebo dohodou oprávnenej osoby a pracovníkom expedičného skladu predávajúceho, pričom materiál dodaný kupujúcemu sa považuje vždy za plnenie na základe KZ.

Dodanie materiálu sa uskutočňuje jeho odovzdaním kupujúcemu alebo prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho. Pri odbere materiálu, kedy prepravu materiálu zabezpečuje kupujúci prostredníctvom tretích osôb, je odoberajúca osoba povinná predložiť riadne vyplnené tlačivo – plná moc k odberu zboží. Za prípadné škody vzniknuté nesprávnym vyplnením tohto tlačiva nenesie predávajúci zodpovednosť.

Pri dodávkach materiálu, alebo predmetu nájmu dopravnými prostriedkami u predávajúceho, alebo dopravnými prostriedkami, ktoré sprostredkoval predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť faktickú možnosť príjazdu dopravného prostriedku (nákladného vozidla/kamiónu), materiál, alebo predmet nájmu až do požadovaného miesta vykládky vrátane miesta vykládky tak, aby mohol byť náklad vyložený bez problémov a bez čakania. Pri porušení tejto povinnosti kupujúceho je predávajúci alebo dopravca sprostredkovaný predávajúcim oprávnený nepredať materiál, alebo predmet nájmu a kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady na dopravné, prestoje a iné účelne vynaložené náklady na neúspešnú dopravu.

Kupujúci sa vzdáva práva na akúkoľvek náhradu za nezapracovaný materiál nachádzajúci sa vo vrátenom transportnom sile a predávajúci sa vzdá akejkoľvek náhrady nákladov spojených s likvidáciou nespracovaného materiálu vo vrátenom transportnom sile (nespracovaný materiál sa nedobropisuje).

Ak sa bude vo vrátenom transportnom sile nachádzať viac ako 12 ton nespracovaného materiálu, je kupujúci povinný na to predávajúceho vopred písomne upozorniť a poskytnúť predávajúcemu paušálnu náhradu zvýšených nákladov spojených s odčerpaním nadlimitného množstva materiálu za účelom odvozu transportného sila vo výške 20.000,- Kč, prípadne 800 + DPH.

4. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny materiálu sú určené cenníkom predávajúceho platným v dobe doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu. Prípadné množstevnej zľavy stanovené cenovou ponukou predávajúceho sa nevzťahujú na palety EUR. Ak nie je dohodnuté inak, je platnosť cenových ponúk obmedzená na 30 dní od dátumu vypracovania. Ak nie je cena uhradená v hotovosti, predávajúci pri odovzdaní či odoslaní zboží vystaví faktúru, ktorá obsahuje číslo objednávky kupujúceho, prípadne číslo KZ alebo NZ. Faktúra obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Prílohu faktúry tvorí kópia dodacieho listu.

Kupujúci je povinný uhradiť faktúru podľa splatnosti. Kupujúci nemá právo sa omeškať s úhradou faktúry z akéhokoľvek dôvodu, ani uhradiť faktúru len z časti, a to ani po uplatnení práv z vadného plnenia. Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry, má právo predávajúci ďalšie dodávky materiálu bez akejkoľvek náhrady kupujúcemu pozastaviť, ukončiť poskytovanie všetkých zliav kupujúcemu, účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a v prípade omeškania dlhšieho než 30 dní účtovať navyše kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z dlžnej sumy. Nárok na náhradu škody zostáva predávajúcemu zachovaný.

Vlastnícke práva k materiálu prechádzajú na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien v priebehu platnosti cenníku.

Na základe zmluvného dojednania môže vzniknúť kupujúcemu nárok na bonus v závislosti na dosiahnutom obrate. Výšku bonusu vypočíta predávajúci a tento výpočet doručí kupujúcemu. Nárok sa má za priznaný v okamihu, keď predávajúci dostane od kupujúceho predložený výpočet, na ktorom kupujúci potvrdí svojím podpisom jeho správnosť. Priznanie bonusu je znížením ceny, ku ktorému došlo po dodaní tovaru. Vo vzťahu k dani z pridanej hodnoty predstavuje zníženie základu dane a dane, ku ktorému došlo po dátume uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Predávajúci vystaví na takto odsúhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí ho kupujúcemu.

5. OBALY

Tovar je podľa druhu dodávaný balený v papierových vreciach, plastových vedrách, kartónoch či zväzkoch alebo voľne ložený. Voľne ložený tovar možno prepravovať v transportnom sile. Silo nie je obalom tovaru, ale strojovým zariadením.

Predávajúci prehlasuje, že má riadne uzavretú zmluvu o združenom plnení so spoločnosťou EKO-KOM podľa §13, odst. 1 písm. c) zákona o obaloch pod klientskym číslom EK-F00022846.

Pri dodávke tovaru na paletách je kupujúcemu účtovaná cena za paletu EUR vo výške 250,- Kč, prípadne 10 + DPH. Kupujúci má nárok na spätný predaj paliet EUR predávajúcemu za cenu za paletu 220,- Kč, prípadne 9 + DPH. Predávajúci pri výkupe vystaví kupujúcemu doklad o prevzatí paliet, na základe ktorého vystaví kupujúci predávajúcemu neodkladne faktúru, a to v rovnakej mene, v ktorej došlo ku predaju paliet. Spätne sú vykupované len výmenné palety EUR v nepoškodenom stave. Kupujúci je oprávnený vrátiť palety do predajného skladu predávajúceho na ulici Vídeňská 140/113c v Brne najneskôr do troch mesiacov odo dňa odobratia. Kupujúci vrátené palety bez odkladu fakturuje. Po uplynutí tejto doby zaniká povinnosť predávajúceho palety odkupovať.

6. AKOSŤ, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Za dohodnutú akosť sa považujú v zásade vlastnosti výrobku splňujúce požiadavky príslušného technického predpisu alebo technických noriem vrátane záväzných noriem EU alebo iných technických podkladov, pokiaľ pre daný výrobok neexistuje technický predpis. Predávajúci vydal písomné Vyhlásenie o zhode, certifikáty a bezpečnostné listy na všetky výrobky, u ktorých to vyžadujú príslušné predpisy.

Predávajúci zodpovedá za to, že materiál má v okamihu odovzdaní či odoslaní kupujúcemu požadované vlastnosti. Tieto vlastnosti si materiál zachováva najmenej po dobu trvania záručnej doby (doby skladovania) za súčasného plnenia podmienok pre manipuláciu a skladovanie.

Aj napriek všetkej pozornosti predávajúceho sa môžu na dodávanom materiály vyskytnúť vady. Kupujúci je povinný zboží čo najskôr po prechodu nebezpečenstva škody na zboží prehliadnuť a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve, má právo akékoľvek zistené závady reklamovať. Kupujúci je povinný podať reklamáciu neodkladne, a to písomne. Do vybavenia reklamácie je povinný reklamovaný materiál uchovať a oddelene skladovať. Podmienky reklamačného riadenia vychádzajú z platných právnych predpisov. V prípade neoprávnenej reklamácie je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré na vybavenie reklamácie vynaložil. Kupujúci je povinný rovnako prehliadnuť palety EUR, na ktorých bolo zboží predávajúcemu odovzdané, a to najneskôr v deň odovzdania. Prípadné reklamácie kvality dodaných paliet EUR, je kupujúci povinný podať písomne predávajúcemu najneskôr v deň realizácie dodávky materiálu na týchto paletách. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Predávajúci zodpovedá za škody spôsobené vadou dodaného materiálu do výšky kúpnej ceny vadnej dodávky. Predávajúci však nezodpovedá za škody, ktoré kupujúcemu vznikli neodborným zaobchádzaním z materiálom, alebo zapracovaním materiálu s vadou, ktorú kupujúci mohol a mal zistiť.

Pri výrobe prefarbených omietok a fasádnych farieb môže z dôvodu používania prírodných materiálov dochádzať k drobným odchýlkam vo farebnosti týchto produktov, a preto sa drobné odchýlky vo farebnosti nepovažujú za vadné plnenie.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sú povinné v rámci svojich možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty alebo riziká, ktoré môžu vyplynúť z činnosti spojených s plnením KZ a NZ alebo použitím materiálu alebo predmetom nájmu.

Každá zo zmluvných strán dôsledne zabezpečia dodržiavanie dôvernosti obchodných informácií, ktoré sa týkajú vzájomného zmluvného vzťahu. Prípadné spory budú rozhodované českým súdom alebo rozhodcom na území Českej republiky, pričom miestna príslušnosť sa bude riadiť sídlom predávajúceho.

 

Tieto všeobecné obchodné a dodacie podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1. 3. 2014 a zároveň nahradzujú všetky doterajšie vydania.

Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2012 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.